گزارش صورت های مالی

براساس اصول منشور دارالاکرام که چهارچوب اصلی فعالیت های ماست و اصل تعهد به شفافیت که از بنیادی ترین اصول دارالاکرام است؛ گزارشات مالی موسسه در سایت برای رؤیت عموم قرار داده شده است و همواره این فعالیت ادامه خواهد داشت.

موسسه دارالاکرام

برای دانلود صورت های مالی هر سال بر روی لینک مربوطه کلیک کنید: