گزارش به هیات امنا

براساس اصول منشور دارالاکرام که چهارچوب اصلی فعالیت های ماست و اصل تعهد به شفافیت که از بنیادی ترین اصول دارالاکرام است؛ گزارشات مالی و عملیاتی موسسه در سایت برای رؤیت عموم قرار داده شده است و همواره این فعالیت ادامه خواهد داشت.

موسسه دارالاکرام

برای دانلود گزارش هر سال روی لینک مربوطه کلیک کنید: