امور اجرایی و تصمیم گیری های مختلف در موسسه فرهنگی دارالاکرام- فردا، با خرد جمعی و دانش گروهی انجام می گیرد. اعضا هیات مدیره دارالاکرام داوطلبانی هستند که با دانش و درایت خود این مجموعه را در رسیدن به یک سازمان متعالی در راستای حمایت از تحصیل کودکان و نوجوانان هدایت می کنند.

اختیارات هیئت مدیره

  • اجرای تصمیمات مجمع عمومی(هیئت امناء)
  • رسیدگی و تنظیم ترازنامه صورت های مالی “دارالاکرام” و تهیه گزارش برای تقدیم به مجمع عمومی(هیئت امناء)
  • رسیدگی به بودجه تفصیلی “دارالاکرام” و تصویت ارقام درآمد های پیش بینی شده و اعتبارات اضافی و اصلاح بودجه و اعتبارات
  • اخذ تصمیم راجع به دریافت و پرداخت اعتبار یا وام از و به اشخاص حقیقی و حقوقی
  • انتخاب وکیل و اعطاء اختیارات برای ارجاع دعاوی و اختلافات به داوری و تعیین داور با حق صلح و سازش با رعایت حفظ حقوق و منافع “دارالاکرام”
  • تهیه، تدوین و پیشنهاد مقررات و آئین نامه های اجرایی اساسنامه و مورد نیاز موسسه “دارالاکرام” به مجمع عمومی(هیئت امناء)
  • افتتاح حساب های ریالی و ارزی در بانک های داخلی و خارجی
  • تعیین میزان حق بورسیه هر دانش آموز

اسامی هیئت مدیره