چشم انداز دارالاکرام

چشم انداز دارالاکرام

ما تلاش می کنیم تا هیچ کودکی به علت فقر و یا فقدان  سرپرست از خودمات آموزش و پرورش، مددکاری اجتماعی، روانشناسی آموزشی محروم نباشد و برای وصول به این آرمان از سه اصل خرد، مهربانی، کرامت بهره خواهیم گرفت.