چشم انداز دارالاکرام

چشم انداز دارالاکرام

ما تلاش مي کنیم تا هیچ کودکي به علت فقر و یا فقدان  سرپرست از خودمات آموزش و پرورش، مددکاري اجتماعي، روانشناسی آموزشی محروم نباشد و براي وصول به این آرمان از سه اصل خرد، مهرباني، کرامت بهره خواهیم گرفت.