Skip to content

یک دقیقه مانده تا بهار

خانه‌یِ امنِ فرزندانِ ایران به پشتوانه‌یِ مشارکتِ شماست که برپاست و رعایتِ کرامتِ ذاتیِ انسانی و حفظِ شفافیتِ مالی اساسِ کارِ ماست.

از آموزشِ کودکان تا شهروندانِ خوب

به فروردینِ کودکانمان فرخندگی ببخشیم...

Play Video
Play Video

در تکرارِ این بهار هم تکرار می‌شویم اما تکراری نمی‌شویم و به افتخارِ 7 هزار کودک و نوجوان بااستعدادِ در معرضِ خطرِ ترکِ تحصیل با همراهیِ شما پیش از آن که دیر شود با اهدایِ:

500 هزار تومان وجهِ نقد و 500 هزار تومان کالایِ غیرنقدی

به 7 هزار کودک و نوجوانِ ایرانی

یا بهار می‌شود یا بهار می‌شویم

پیش از آن که دیر شود، نوروز را شادباش می‌گوییم.

پرداخت آنلاین

کد USSD

از طریق تلفن

پرداخت از طریق شماره کارت

بانک پاسارگاد

پشتیبانی کمپین