گزارش مختصری از فعالیت های مؤسسه دارالاکرام (شعبه قم) درآذر ماه که در فایل پیوست بالا قابل مشاهده می باشد.