Skip to content

پیگیری ضوابط اجرایی ماده 172 قانون مالیات های مستقیم

پیرو استفاده از ظرفیت های ماده 172 قانون مالیات های مستقیم، جلسه ای با جناب آقای افشین محمودیان مقدم، معاونت حسابرسی مالیاتی شمال مشهد، برگزار گردید.
در این جلسه ضمن تایید دستورالعمل ماده 172، بخشنامه مذکور در سامانه اداری اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی جهت اطلاع و بهره برداری ممیزین مالیاتی استان قرار گرفت.

شایان ذکر است طبق این بخشنامه خیرین دارالاکرام می توانند تا 20٪ درآمدهای مشمول مالیات خود را به این خیریه اهدا و موارد مزبور (کمک های نقدی و غیر نقدی) را در اظهار نامه مالیاتی خود ذکر نموده و از معافیت های قانونی بهره برداری نمایند.

بند 1-3- از اصلاحیه ضوابط اجرایی ماده 172: کمک های نقدی مودیان به اشخاص موضوع این بند حداکثر تا بیست درصد (20%) درآمد مشمول مالیات منبع مالیاتی انتخاب شده توسط مودی، قابل کسر از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت او خواهد بود.

ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم

همراه ما باشید:

https://yek.link/bemehrbani.mashhad

شماره تماس شعبه مشهد:
☎️ 05132291075

روابط عمومی موسسه دارالاکرام ـ شعبه مشهد