اعضاء هیات امنا به صورت داوطلبانه در کنار فعالیت حرفه ای خود، این مسئولیت را تقبل نموده اند. مجمع عمومی متشکل از اعضای هیات امنا بوده و عالیترین مرجع تصمیم گیری است که به صورت عادی یا فوق العاده برگزار می شود..

اختیارات هیئت امنا

  • تعیین و تصویب خط مشی و برنامه کلی سالیانه موسسه؛
  • تعیین اعضای اصلی، علی البدل هیأت مدیره و بازرس قانونی موسسه؛
  • تصویب هرگونه تغییر و تبدیل و اصلاح اساسنامه موسسه؛
  • تصویب ترازنامه و بودجه موسسه؛
  • تصویب انحلال موسسه
  • تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های موسسه

اسامی هیئت امنا