مصاحبه مدیر موسسه دارالاکرام شعبه قم با خبرگزاری فارس