به نام خداوند لطف و کرامت

کسب موفقیت و دستیابی به مدال برنز در آزمون جایزه بزرگ اندیشمند پرایز خانه ریاضی تهران توسط فاطمه عزیز، دانش آموز عضو موسسه دارالاکرام شعبه قم.

کمک می کنیم تا او را در المپیاد ریاضی با مدال بهتری ببینیم.