فقدان سرپرست موثر تبعات بسیاری برای کودکان به همراه دارد که نیازمند رسیدگی های خاص است و نمی‌توان تنها به اهدای هزینه تحصیل به این کودکان بسنده کرد و سایر مشکلات آنها را نادیده گرفت.

مواجه شدن با این موضوعات نیازمند دانش مددکاری و سازوکاری علمی است که بتواند نتیجه بخش باشد. به این ترتیب بهترین روش برای مواجه شدن با مشکلاتی از این دست، به کارگیری و استفاده از نیروهای مددکاری اجتماعی حرفه‌ای و مجرب است.

ادامه مقاله را در بلاگ به مهربانی مطالعه نمایید:
https://bemehrbani.com/blog/?p=6616

https://instagram.com/bemehrbani.qom

 

https://chat.whatsapp.com/BwnVi7BNoST3RgPUcaLXhB

 

https://t.me/darolekramqom