عید رهایی از وابستگی ها را در کنار هزاران دانش آموز، نیکوکار، همیار، مددکار و مشاور گرامی می داریم.

پروردگارا دستان خویش را، خواهنده و جوینده، امیدوار و بیمناک به سوی تو دراز می کنیم:

دستان ما را محکم بگیر و ما را از هر آنچه مانع رشد شخصیت مان است آزاد کن!
آزاد و رها چون پرندگان آسمانی آبی ات.

می دانیم رشد ما در بریدن از دلبستگی هاست، پس ما را رشد بده!

موسسه دارالاکرام

شبکه های اجتماعی ما:

به مهربانی

🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃

اینستاگرام به مهربانی شیراز

https://instagram.com/bemehrbani.shirazz