دیدارمدیرشعبه قم بادکتر علیرضا رحیمی معاون پژوهش و برنامه ریزی ستاد همکاریهای حوزه و آموزش و پرورش

http://hamkariha.ir/fa/news/12258