به لطف خدا درشعبه قم موفق شده ایم باکمک خیرین وبانیان عزیزتعداد 22دستگاه تبلت به ارزش 715000000 ریال تهیه وبه دانش آموزان فاقد لوازم مجازی اهدانماییم. (تاکنون بیش از 60دستگاه تبلت تهیه شده است)
انشاالله تا نتیجه نهایی فراهم کردن لوازم تحصیل برای همه دانش آموزان ادامه خواهد داشت.
شعبه قم