باحضور مدیریت محترم شعبه شوش سرکار خانم درخشان جلسه ای جهت معرفی دارالاکرام و عقد قرارداد با دانش آموزان جدید برگزار شد،در این جلسه ۱۳ نفر از دانش آموزان جدید همراه مادران حضورداشتند؛
🔰 مدیرشعبه توضیح کاملی ازموسسه وتوجه به قرارداد،جدول بورسیه و اهمیت ارائه دستاورد دانش آموزان و همچنین فعالیت های فرهنگی و آموزشی توضیحات کامل دادند و به معرفی همیاران و کارشناس شعبه پرداخت.بعد از آن قرارداد توسط دانش آموزان و سرپرست آنها امضا گردید.

☎️شماره تماس: ۰۶۱۴۲۸۷۲۰۴۱__۰۶۱۴۲۸۷۲۰۱۱