روز گذشته جلسه ای با مدیران تکفل ایتام برگزار شد که به توافق های خوبی در جهت خدمات و ارتقاء دانش آموزان ایتام مشترک انجام شد.