بنام خدا
جلسه اعضاءشورای راهبردی موسسه دارالاکرام با مدیر کل آموزش و پرورش استان قم دراداره کل آموزش وپرورش برگزارگردید دراین جلسه گزارش عملکرد سال ۹۹موسسه دارالاکرام شعبه قم و آماردقیقی ازافت تحصیلی وپیشرفت تحصیلی دانش آموزانی که درکلاسهای مجازی موسسه شرکت کرده اند ومشکل افرادی که تبلت نداشته ویا به دلایلی درخطر ترک تحصیل هستندونیازهای دانش آموزان تقدیم گردید

مدیر کل محترم آموزش وپرورش ضمن قدردانی ازعملکرد موسسه و تشکر از افراد حاضر از اینکه موسسه کارهای بزرگی انجام میدهد تشکر وقدردانی کردند و قول همکاری کامل باموسسه رادادند ومسئول انجمن اولیاء اداره کل را جهت هماهنگی باموسسه معرفی نمودند
ازمدیرکل محترم آموزش وپرورش وهمکاران ایشان که همراه ماهستند تشکروقدردانی میکنیم
اجرکم عندالله