جلسات مشاوره رفتاری و خانوادگی برای دانش آموزان تحت پوشش دارالاکرام شعبه قم

هر هفته در شعبه قم برای دانش آموزان و خانواده هایی که به تشخیص مددکار احتیاج به مشاوره دارند توسط جناب آقای دکتر نصیری جلسات مشاوره رفتاری صورت می گیرد.

طبق گزارش مددکاران با توجه به مشکلات زیاد زندگی خانواده های زیادی احتیاج به مشاوره دارند ، به طوری که از هر پنج خانواده تحت پوشش دارالاکرام سه خانواده در نوبت مشاوره قرار گرفته اند .