از طرف خیرین و بانیان محترم

تعداد126 بسته گوشت به مبلغ 10 میلیون تومان

71 عدد مرغ به مبلغ 4 میلیون تومان

58 پرس غذای گرم به مبلغ 3 میلیون تومان

و 15 عدد سبدکالا به مبلغ 3/5 میلیون تومان جهت دانش آموزان دارالاکرام در فصل زمستان اهدا شد.