افزایش دانش و مهارتهای عمومی و تخصصی نیروی کـار از ضرورتهای و الزامات رشد توسعه میباشد.در راستای آیین نامه نظام آموزش و مهارت و فناوری ،نظر به توسعه و گسترش و ارتقای کیفی آموزشهای فنی و حرفه ای در راستای نیاز کشور در بخش های مختلف به منظور آماده سازی (خانواده بزرگ دارالاکــرام)تفاهم نامه همکاری فی ما بین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای فارس و موسسه خیریه دارالاکرام شعبه شیراز(گل نرگس) منعقد گردید.

در این تفاهم نامه که هدف آن استفاده از ظرفیت های مشترک دو مجموعه در راستای هم افزایی و ارتقای مهارت دانش آموزان و خانواده آنان جهت دریافت آموزشهای مهارتی در راستای اشتغال و کارآفرینی با نمایندگی جناب آقای دکتــر کوشکــی و سرکار خانم مظلومی صورت گرفت.
مهـــم تفاهم نامه
۱- برنامه ریزی جهت اجرای دوره و یا اولویت شرکت در دوره‌های آموزشی مورد نیاز اعلام شده توسط موسسه دارالاکرام
۲- برگزاری ارزشیابی و سنجش مهارت متقاضیان بر اساس برنامه زمانبندی آزمون ها و صدور گواهینامه مهارت با رعایت ضوابط مربوط به سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور
۳- استفاده از مربیان مجرب و صلاحیت دار و مربیان مشارکتی معرفی شده توسط موسسه دارالاکرام با رعایت ضوابط سازمان آموزش و فنی حرفه ای کشور
۴- عدم التزام به ایجاد رابطه استخدامی با مربیان برون سازمانی و بدون هزینه معرفی شده از طرف موسسه دارالاکرام
۵- تضمین کیفیت دوره های آموزشی
۶- بهره گیری از ظرفیت آموزشگاه های آزاد

با ما همــراه باشید:

به مهربانی

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

اینستاگرام به مهربانی شیراز