Skip to content

دارالاکرام و آموزشگاه فرهنگی یاسِ نبی تفاهمنامه همکاری امضا کردند

دارالاکرامِ جهرم و آموزشگاهِ فرهنگی «یاس نبی» تفاهمنامه‌ی همکاری امضا کردند. این تفاهمنامه به منظور بهره‌مندی دانش‌آموزان و در 29 اردیبهشت 1402 امضا شد.

مدیر مؤسسه تعاملات در حوزه‌های مختلف جهت اثربخشی ارتباطات دانش‌آموزان و خانواده‌ها به صورت ریشه‌ای و گسترده را از این طریق خواستار شدند.

لازم به ذکر است اینگونه تعاملات و فعالیت‌ها در دارالاکرام به صورت مستمر انجام می‌گیرند.س