اهدا کارت هدیه به دانش آموزان شرکت کننده و منتخب در مسابقه نقاشی و دلنوشته با موضع کرونا