با همت بانیان محترم شعبه , تعداد قابل توجهی کیف و وسایل کمک آموزشی برای دانش آموزان شعبه در ابتدای مهر ماه 99 تامین شد .