به لطف خدا وباتشکر ازحامیان بزرگوارضمن واریز بورسیه دی ماه دانش آموزان ۴۰۰بسته سبد معیشتی با کمک خیرین وبنیاد احسان تهیه شده ودراختیار خانواده های نیازمند تحت پوشش قرار گرفت
موسسه دارالاکرام شعبه قم