اهداء هدیه به زهراخانم دانش آموز کلاس پنجم که درمدت ۴ماه یک جزءقران راحفظ کرده است . و در رشته ترتيل در مرحله استاني رتبه اول شده است. به امید موفقیت هاي بیشتر دانش آموزان عزيزمان