اهداء دودستگاه تبلت به دانش آموزان موفق وتوانمند طبق نیت بانیان
تابه امروز به لطف خداوند و كمك خيرين ۶۴عدد تبلت وموبایل به دانش آموزان تحت حمایت اهداء شده است وهنوز هم بیش از ۳۰نفر هستند كه براي ادامه تحصيل در اين شرايط به موبايل و يا تبلت نياز دارند.
منتطرياري و كمك شماخوبان هستیم.