اگر به خودمان باور داشته باشیم، دیگران نیز ما را باور خواهند داشت.درست مثل مرضیه خانم که با استعداد نقاشی اش و نشان دادن آن به موسسه در راه موفقیت قرار گرفت و اینگونه موسسه در کنارش ماند و با حمایت هایش و فرستادنش به دنبال آموزش های تخصصی تر توانست او را به جایگاهی که امروز رسیده، یاری دهد.وی اکنون بعنوان مربی نقاشی در حال آموزش به دیگران می باشد.
روابط عمومی موسسه دارالاکرام شعبه قم

 

✅ توسعه‌ی انسانی، از آموزش کودکان، تا شهروندان خوب.
👥 همراهتان هستیم:
☎️ ۰۲۵۳۲۹۰۱۹۸۵
☎️۰۲۵۳۲۹۱۵۹۱۹
شماره حساب:
۸۱۱۸۱۹۸۸۱۱۱۱۱۱۴
شماره کارت:
۶۲۱۹۸۶۱۰۱۳۹۴۲۶۵۰
✅https://bemehrbani.com/album/roll/page/1/p/19/c/294